เที่ยวถิ่นไทย

229/1 อาคารอัสกาญจนเพลส ซ.รามคาแหง 107 เขต บางกะปิ แขวงวังทองหลาง กทม. 10240

Tel. 084-111-5465, 0-2374-1186 Fax. 0-2374-1186

www.samana.tiewtinthai.com E-Mail: tiewtinthai@gmail.com

เรื่อง แจงรายละเอียดกิจกรรมและรายชื่อวิทยากร

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติวิทยากร

 

นาย??????? ศุภกฤษณ์????????????? มาลากุล

-?????????????????? ที่ปรึกษารีสอร์ทและโรงแรมมากกว่า???????????? ??????????????? 15?????????? แห่ง

-?????????????????? ผู้บริหารเว็ปไซต์มากกว่า?????????????????????????????????? ??????????????? 20?????????? เว็บไซต์

-?????????????????? ที่ปรึกษาเว็ปไซต์มากกว่า?????????????????????????????????????????????????? 30?????????? เว็บไซต์

-?????????????????? ที่ปรึกษาทางการตลาดสินค้า OTOP

-?????????????????? ผู้บริหารบริษัท The Mass Media Group ,

-??????????????????? เจ้าของ BRAND? ? เที่ยวถิ่นไทย ? ( เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว )

-??????????????????? เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำการตลาด ผ่านระบบ INTERNET SOCIAL NETWORK

-??????????????????? เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้าง BRAND และเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาด

-?????????????????? อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น Nation ??????????????? 95.75???? จังหวัด กรุงเทพมหานคร

-?????????????????? อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น อสมท. ??????????????? 96.5??????? จังหวัด อุตรดิตร์

-?????????????????? อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น กองทัพภาคที่ 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?97.5??????? จังหวัด อุตรดิตร์

-?????????????????? อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น?????????????????????????????????????????????? 98.5??????? จังหวัด แพร่

-?????????????????? อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น?????????????????????????????????????????????? 99.5??????? จังหวัด น่าน

-?????????????????? นักจัดรายการวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วประเทศมากกว่า??????????? 10?????????? เว็บไซต์

บางส่วนของหัวข้อที่เคยเป็นวิทยากรสัมมนา

-?????????????????? การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

-?????????????????? การจัดการคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

-?????????????????? ทักษะการพูดเพื่อจัดรายการวิทยุ

-?????????????????? การทำการตลาดผ่านระบบ Internet Social Network

-?????????????????? ทักษะการทำการตลาด

-?????????????????? การใช้ความคิดเชิงบวกในการสร้างสรรค์ผลงาน

-?????????????????? ปรับทัศนคติในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

-?????????????????? การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

-?????????????????? ปรับทัศนคติและมุมมองการทำงานบริการให้เป็นมืออาชีพ

-?????????????????? ปลุกไฟในตัว ให้ลุกโชน ขึ้นสู้ชีวิตอีกครั้ง (ชีวิตไม่มีคำว่าล้มเหลว)

-?????????????????? การสร้าง BRAND สินค้าของตนเอง

-?????????????????? ปรับทัศนคติและมุมมอง เพื่อสร้างตัวตนให้มีบทบาทในการทำงาน

-?????????????????? เทคนิคการเปิดการขายและปิดการขาย

-?????????????????? การมีความรู้รอบตัว และ มิสเตอร์ Say Yes ดีต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ อย่างไร

-?????????????????? ทัศนคติให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

-?????????????????? ทัศนคติและมุมมองให้มีภาวะผู้นำ

 

หน่วยงานบางส่วนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

 

-?????????????????? กลุ่มบริษัท อันดามันกรุ้ป ขายตรง ปุ๋ยธรรมชาติ (ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 3 ปีซ้อน)

-?????????????????? กลุ่มบริษัท แสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 2 ปีซ้อน)

-?????????????????? กลุ่มบริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า Distar

-?????????????????? เป็นวิทยากรฝึกนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ ต้นผึ้ง รีสอร์ท (นักเรียน ปวช. ไทยบริหารธุรกิจ)

-?????????????????? เป็นวิทยากรฝึกนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ ห่มดาวแคมป์ (นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

-?????????????????? กลุ่มบริษัท ขายตรง MLM

-?????????????????? มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

-?????????????????? มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

-?????????????????? มหาวิทยาลัย บูรพา

-?????????????????? B & B Thailand

-?????????????????? โรงแรม POSSITANO

-?????????????????? บริษัท DISHAM

– ? ? ? ? ? ? ? ? ? บริษัท wh จำกัด

– ? ? ? ? ? ? ? ? ?ประกันสังคม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร?jump4love

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม

 1. ได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด
 2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
 3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
 4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในกลุ่มองค์หรือหน่วยงานเดียวกัน
 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความรักความผูกพันให้มากยิ่งขึ้น
 6. เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
 7. เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น
 8. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
 9. ทำให้เห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
 10. ทำให้เกิดความพยายามและอดทน

กิจกรรมที่จะดำเนินงาน

 

 1. กิจกรรมสันทนาการ
 2. กิจกรรมนันทนาการ (ในกรณีที่ทางลูกค้ามีของขวัญอยากจะแจก)
 3. กิจกรรม Walk Rall

กิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ครับ


1. กิจกรรมสันทนาการ จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม

2.?????????? กิจกรรม Walk Rally จะเป็นกิจกรรมเสริมความสามัคคี โดยจะแบ่ง เป็นทีม 4-5 ทีม เพื่อแข่งกันทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างความคิดรู้จักวางแผนก่อนเริ่มทำภารกิจ
3.?????????? กิจกรรมนันทนาการ จะเป็นกิจกรรมแจกรางวัล เล็กๆน้อยๆ หรือ ถ้าทางลูกค้า มีรางวัลที่จะแจกทางเราก็ยินดีที่จะทำกิจกรรมแจกรางวัลให้ด้วยครับ

หมายเหตุกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอกภัยของลูกค้า
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรม ฐานที่ต้องแบ่งกลุ่มแข่งทำภารกิจ ยังไม่ลงรายละเอียด

ของเเต่ละฐานกิจกรรมเพราะขึ้นอยู่ปัจจัยดังต่อไปนี้

 

1. อยู่ที่ช่วงอายุของผู้ทำกิจกรรม

2. อยุ่ที่สภาพจิตใจและร่างกายของผู้ทำกิจกรรม
3. อยู่ที่สถานการณ์สภาพอากาศ ณ ตอนนั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราคำนึงถึงความปลอดภัยของทางลูกค้าเป็นหลัก กิจกรรมแต่ละฐานจึงเน้นการใช้

ความคิดเชิงส้รางสรรค์

รู้จักการทำภารกิจแบบเป็นทีม

รู้จักเสียสละเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รู้จักวางแผนก่อนเริ่มทำภารกิจ

 

วิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรม

นาย???????? ศุภกฤษณ์??????????????? ??????????????? มาลากุล

ผู้ช่วยการดำเนินกิจกรรม

นางสาว?? สมหญิง????????????????? เลิศพรกุลรัตน์

นางสาว?? กัลยากร????????????????? รักษาสัตย์

นาย???????? กฤตนัน????????????????? วรฉัตร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *