วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ปรับแนวคิด พิชิตโควิท เพื่อการใช้ชีวิตด้านบวก การปรับวิธีในการดำเนินชีวิต
พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สำหรับทุกท่านในการ