เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี ทำงานอย่างที่มีความสุข

การสร้างสานสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง ของการอบรมสัมมนา ละลายพฤติกรรม จะทำให้ทุกท่านมีความสุข นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน มีความเป้นองค์กร ที่แข็งแกร่ง และมีความสุขในการทำงาน